Intervencie v exponovaných situáciách

Našim cieľom je zvládnuť nápor exponovaných a krízových situácií, podpora pracovníkov pri nasadzovaní zmeny, či už technologickej, alebo organizačnej. Hľadanie riešení pre zvládnutie blížiacich sa termínov a cieľov.
Obsahom danej činnosti je hlavne on-site support, rollout podpora, metodická podpora, distribúcia informácií a znalostí, zber a vyhodnotenie spätnej väzby.
Formy pre dosiahnutie cieľov siahajú od osobnej účasti na mieste, cez intenzívne on-line vzdelávanie až po prácu v tíme.
Výsledkom je zvládnutie situácie, splnenie deadline, naplnenie ukazovateľov a úspešný prechod do bežnej prevádzky. Odvrátenie pokút, sankcií a strát.